Podpora

Kako to deluje?

Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ pet organizacij in s tem pol odstotka svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Takšna donacija ga nič ne stane, saj gre teh pol odstotka sicer v državni proračun. To pomeni, da namesto državi del davka podarite nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu, kot smo na primer mi taborniki in s tem podprete naše delovanje. Kot povedano, to vas praktično nič ne stane, nam pa taka donacija pomeni ogromno, saj smo neprofitna organizacija in poskušamo z omejenimi sredstvi otrokom omogočiti kar se da kvaliteten program.

Kje se prijavim?

Možnosti je več. Lahko:

  • Izpolnete obrazec na spletni strani eDavki.
  • Natisnete obrazec, ga izpolnite, nato odnesite ali pošljite na finančni urad.
  • Izpolnjen obrazec prinesete v rodove prostore v času sestankov.

Za lažje izpolnjevanje obrazca vam je na voljo prazen obrazec tukaj, ali pa okno “Podpri nas” na dnu strani. 

Kako je to urejeno?

Zakonsko podlago za donacije predstavljata 142. člen Zakona o dohodnini in Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije. Več informacij spodaj.

PRAVNA PODLAGA

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava.

Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije, seznam (z imenom oziroma nazivom upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:

http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/dohodnina/letna_odmera_dohodnine/

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Finančni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko finančni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Slikce